Hur du väljer rep för klättring och andra friluftsaktiviteter - barrabes.com
Currency


BLOG | TIPS | 04 August 2016

Hur du väljer rep för klättring och andra friluftsaktiviteter

Lär dig mer om olika typer av klätterrep och de normer som indikerar repens användning.

Precis som med all typ av säkerhetsutrustning så anges ett reps korrekta användande i de normer som repet uppfyller. Detta är nödvändig information när det är dags att välja ett passande rep för klättring, alpinism, canyoning, speleologi eller andra typer av friluftsaktiviteter.

För att få säljas måste repen uppfylla ett antal normer med mycket höga säkerhetskrav. Något som förutom att garantera repets hållfasthet och prestanda, även tydligt anger repets användningsområde. Olika modeller av rep, så som enkelrep, halvrep, tvillingrep, semistatiska etc, används beroende på den typ av klättring som ska utföras, ledens utformning, etc. Vi väljer därför alltid ett godkänt rep som är anpassat till vårt användningsområde. Exempelvis får ett rep som endast är godkänt som halvrep, aldrig användas som enkelrep eller i liknande situationer utanför dess användningsområde.

UIAA 101, EN 892:2012, EN 1891


Säkerhetsnormerna för klätterrep bestäms av normerna UIAA 101, EN 892:2012 (dynamiska rep) och EN1981 (semistatiska rep).

Normen som UIAA, den internationella organisationen för klättring och alpinism (Union Internacionale des Associations d'Alpinisme), har etablerat är den enda norm som är globalt erkänd. I enlighet med de juridiska riktlinjer som gäller klättring regleras dessa av den europeiska normen EN 892:2012.

Tidigare kom UIAA, som har medlemsförbund över hela världen, fram till de normer och tester som repen skulle uppfylla tillsammans med sin säkerhetskomission där flera av de viktigaste tillverkarna ingår.

Utifrån dessa normer, som var de enda existerande i världen under lång tid, skapade EU sina egna säkerhetsnormer och standarder. Vanligtvis har rep som säljs i Europa en märkning om godkännande från både UIAA och EU.

Normerna är mycket stränga och utrustningen måste klara av hårda tester för att bli godkänd. Därefter beror utrustningens kvalitet på de eventuella skador och slitage som utrustningen utsätts för under användning. Även detta är till viss del reglerat, vilket du kan läsa om i kommentaren gällande antalet fall som ett rep ska klara av enligt norm.

Medan den europeiska standarden EN 892:2012 kan vara komplicerad att förstå sig på, så ger UIAA ut en användarvänlig version av sina normer, som finns att tillgå för läsning.

Där i finns grafer och illustrationer som beskriver normernas tester och de som gillar matematiska formler kan tillbringa en god stund med att reda ut de komplexa variabler som används vid de uträkningar som garanterar repens säkerhet.
När vi väl känner till ett reps användningsområde tillkommer övriga variabler, några som generellt är klättrarens personliga val och baseras på omständigheterna för användningen. Olika tjocklek på repet, inom de godkända gränserna, olika behandlingar så som t.ex. impregnering mot vatten, samt repets funktionalitet när det gäller den övriga utrustning som klättraren använder, t.ex. olika typer av repbromsar som finns på marknaden.

I den här artikeln ska vi så tydligt som möjligt försöka klargöra de olika repens utmärkande egenskaper och användningsområden. Eftersom det möjliga användningsområdet anges på repets certifikat, förklarar vi de europeiska och internationella säkerhetskraven i en specifik informationsruta.

I slutet av artikeln finns ett appendix som förklarar de parametrar som används vid godkännande av repen; fallfaktor, fångryck och antal fall. Vi rekommenderar att ni läser denna del, inte enbart för att bättre förstå hur de olika repen fungerar, utan även för att dessa uppgifter har en direkt koppling till hur vi ska använda repen korrekt och ger oss kunskaper som kan undvara oss stora problem.

OLIKA TYPER AV KLÄTTERREP
När vi väl lärt oss att de rep som säljs på marknaden har garanterat säkerheten, genom hårda europeiska säkerhetskrav, så kan vi gå vidare och prata om hur dessa säkerhetskrav är anpassade till repens användningsområde. Den första stora indelningen av rep är mellan dynamiska rep, semistatiska- och statiska rep.

DYNAMISKA REP
Den typ av rep som används vid klättring och alpinism. Repens stora töjbarhet är speciellt anpassade för att fånga upp och dämpa fall och de är certifierade enligt normen EN 892:2012.

Dynamiska rep är de klassiska repen för alpinism och klättring och kan delas in i kategorierna enkelrep, halvrep och tvillingrep.

Det är viktigt att förtydliga att varje rep endast får användas för dess godkända ändamål. Utifrån typ av klättring, ledens utformning, etc., bestämmer vi vilken typ av rep som bör användas (enkel-, halv- eller tvillingrep). Vi får endast använda de säkringsmetoder som är anpassade för respektive rep och därför t.ex. aldrig koppla ett enkelrep som om det vore ett halv- eller tvillingrep.
När detta väl är sagt så ska vi komma ihåg att det finns allt fler modeller av rep på marknaden som är godkända för två, eller till och med samtliga tre repkategorier.

Tre typer av godkända repkategorier:

 • Enkelrep (1)
  Enkelrepen är mycket populära rep, framför allt till sportklättring och tradklättring, och är markerade med en 1:a i en cirkel. Ett enkelrep är alltid enkelt att koppla in i quickdraws och lätt att använda vid sportklättring. Vi följer helt enkelt leden och kopplar in repet i säkringarna i en så vertikal linje som möjligt tills vi når ankaret varifrån vi firas ned till marken.

  Dynamiska rep används vid klättring och alpinism, etc.
  Repets dynamiska förlängning (vid fall) måste vara under 40% för en vikt på 80kg vid det första fallet, dess mantelglidning mindre än 20 mm och procentandelen kärna måste vara större än 50%. Det maximala fångrycket får vara 12kN, för fallfaktor 1,77 för en vikt på 80kg, och under samma omständigheter måste dess statiska förlängning vara mindre än 10%.

  Det är mycket viktigt att repet har en mittmarkering så att man snabbt kan hitta repets mitt vid exempelvis firning.

  Rep med mittmarkering.
  Vissa rep har behandlats och är impregnerade mot fukt eller har en slitskydds-behandling. För användning utomhus brukar man rekommendera impregnerade rep och om man klättrar i områden där repet ofta slits mot klippan rekommenderas rep med slitskydds-behandling.

  REPETS BESTÅNDSDELAR


  Repet består av två delar: mantel och kärna.

  • Kärna: den inre delen av repet som inte är synlig. Den är tillverkad av tusentals trådar som garanterar mellan 70 och 85 procent av repets hållbarhet. Trådarnas flätning bestämmer repets karaktär, parallella trådar i semistatiska rep, flätade trådar i dynamiska rep etc.

  • Mantel: den yttre och synliga delen av repet. Skyddar kärnan mot slitage och bidrar med mellan 25 och 30 procent av repets hållbarhet.
  Ett tjockare rep är säkrare, men det är både tyngre och svårare att hantera. Idag finns det godkända enkelrep med liten diameter, men varje klättrare måste hitta sitt optimala förhållande mellan vikt, säkerhet och maximal hållbarhet. Som försiktighetsåtgärd bör de som väger mer än 80kg undvika de tunnaste repen då repens hållbarhet avsevärt förkortas om de utsätts för fall. När det gäller repens tjocklek måste vi tänka på att diametern ska vara godkänd för den typ av repbroms som vi ska använda.

  Här hittar du vårt utbud av dynamiska enkelrep.

  • Halvrep (1/2) Halvrep är de vanligaste repen vid alpinism. Med denna typ av rep måste man alltid säkra sig med två rep och de bägge måste vara godkända som halvrep. Halvrep är markerade med 1/2 i en cirkel.

   Halvrep är tunnare än enkelrep och när man klättrar med dessa så alternerar man repen mellan säkringspunkterna: ett av repen kopplas i en quickdraw och det andra repet i följande säkringspunkt o.s.v. Detta gör det möjligt att klättra med två rep, om ett av repen går av vid t.ex. alpin klättring så kan det andra repet användas för nedstigningen och dessutom kan man genom att sammanfoga dem få dubbelt så lång firningskapacitet (för enkelrep är firningskapaciteten halva repets längd).

   Denna typ av rep har ett lägre fångryck, något som är fundamentalt vid exempelvis klättring med säkringspunkter som inte är helt säkra och därmed skulle kunna lossna vid ett högre fångryck. En annan stor fördel är på leder där mellansäkringarna inte följer en rät linje, något som kan förekomma vid alpin klättring, och där ett enkelrep skulle löpa i sicksack så kan man med två halvrep koppla in ett rep på vardera sida.
  Användning av halvrep vid tradklättring där vi undviker att repet löper i sicksack.

  INFORMATION OM REPET

  CE: uppfyller EU-normer
  0120: Identifierar den som har utfärdat säkerhetsintyget
  A 10.5: Typ A, diameter 10.5
  Partinummer: de två sista siffrorna, anger tillverkningsår
  EN1891: uppfylld norm
  UIAA: uppfyller kraven från UIAA (Union Internacionale des Associations d'Alpinisme)

  Halvrep är den enda typ av rep som tillåter replag på tre personer, med en försteman och två andremän.

  Då många halvrep används vid alpin klättring så är i stort sett samtliga halvrep impregnerade och har en behandling som skyddar mot slitningar.

  Färgens betydelse: vid klättring med halvrep rekommenderas att de båda repen har olika färger så att vi enkelt kan se med vilket rep vi arbetar.

  Här hittar du vårt utbud av halvrep.

  TVILLINGREP
  Tvillingrep är det tunnaste repen i dessa tre kategorier och märks med två överlappande ringar. Tvillingrep måste alltid kopplas dubbelt i säkringspunkterna och till skillnad mot halvrep så måste bägge repen löpa genom samtliga säkringspunkter som om de vore ett enda rep.

  Tvillingrepet används i situationer där användningen av ett enkelrep vore mer lämpligt än användandet av ett halvrep, men det eventuellt kan behövas två rep ifall att ett skulle bli skadat. Eller vid situationer där man vill ha möjligheten att sammanfoga repen för att förlänga firningskapaciteten.

  På grund av dess begränsade hållfasthet som enkelrep är det ej tillåtet att vara fler än två personer i replaget.

  Här hittar du vårt utbud av tvillingrep.
  Klättring med tvillingrep.
  SEMISTATISKA REP

  Ett semistatiskt rep är praktiskt taget statiskt då repets förlängning inte får vara mer än 5%, vilket gör att de kan användas vid svårare passager på bergsvandringar, samt för riggning vid höghöjdsarbete och liknande. Den begränsade töjbarheten gör att repets hållfasthet ökar markant vid t.ex. ryck och mindre slag mot säkringspunkterna. De har certifieringen EN 1891 och ska enligt säkerhetskraven ha en diameter mellan 9 och 16 mm.

  Dessa rep används inte vid klättring och säkring, men däremot som hjälp vid bestigning och som fasta rep vid expeditioner, canyoning, speleologi, etc.
  Semistatiskt rep vid canyoning.
  De semistatiska repens brist på dynamik och töjbarhet gör att de passar utmärkt vid vandring, nedstigning, firning av utrustning, etc. Däremot ska de inte användas vid klättring, då fångrycket vid ett eventuellt fall skulle bli mycket hårt och plötsligt, vilket i sin tur skulle kunna leda till allvarliga skador hos klättraren. Även repet skulle utsättas för stora påfrestningar och riskera att gå av då det saknar den dämpande töjningsfunktionen.

  BEHANDLINGAR


  De två viktigaste kallas vanligtvis slitskydd och dry (impregnering).

  Den förstnämnda behandlingen brukar bestå av en speciell flätning av manteln och en kemisk behandling som ökar skyddet mot slitage mot klippkanter. Denna behandling är grundläggande för rep som används för alpinism, men för sportklättring så beror det på vad klättraren föredrar. Det finns de som aldrig klättrar i områden där det finns risk för nötning, medan andra är i behov av mycket slitstarka rep. Utan denna behandling vinner vi i formbarhet och mjukhet, men för vår egen säkerheten är det viktigt att veta att denna behandling är absolut nödvändig i vissa situationer.

  När det gäller dry-behandling måste det påpekas att mycket har ändrats efter år 2014. Fram tills dess hade alla reptillverkare denna typ av märkning, men man visste inte riktigt vad den egentligen innebar. Från och med 2014 finns det en ny standard fastställd av UIAA, kallad “Water Repellent”, som måste uppfyllas för att repet ska kunna klassas som Dry-märkt.
  Repen testas i officiella laboratorier enligt följande:
  • Repet utsätts för en yttre nötningsprocess motsvarande några dagars användning.
  • Därefter blöts repet enligt speciella metoder under 15 minuter.
  • Den mängd vatten som repet absorberar får inte vara mer än 5% av dess vikt.
  • De rep som uppfyller dessa krav erhåller den officiella märkningen “Water Repellent” UIAA.
  • För att förstå hur viktig och nödvändig UIAAs nya standard är, så är det bra att veta att ett obehandlat rep vanligtvis absorberar ca 50% av sin vikt och de flesta rep som var Dry-märka före införandet av den nya normen absorberade ungefär mellan 20% och 30% av sin vikt. Detta ska jämföras med de maximala 5% enligt den nya normen.
  Det finns fyra typer av semistatiska rep:

  • Typ A:
   De mest hållbara semistatiska repen som används av yrkesutövare, vid räddning, aktiviteter med stora grupper, etc.

   De måste klara en belastning på minst 22kN genom drag till statiskt brott, 15kN med åttans knop, och fem på varandra följande fall med 100kg med en fallhöjd av repets längd.

   Exempel på denna typ av rep är Club 10mm från Petzl, Dana 10mm från Kordas och det ultralätta 9,5 mm Fina Titan System från Kordas.
  • Typ B:
   Denna typ klarar inte lika hög belastning som Typ A. Denna typ av rep används vanligtvis vid speleologi i mindre grupper, canyoning, Big Wall, och högfjällsaktiviteter.

   De måste klara av en belastning på minst 18kN genom drag till statiskt brott, 12kN med åttans knop, och fem på varandra följande fall med 80kg med en fallhöjd av repets längd.

   Tre utmärkta exempel på denna typ av rep är Dana 9mm från Kordas, Push från Petzl och Agua'tech från Beal.
  • Typ C:
   Uppfyller ej säkerhetskraven!
   Vi har inte dessa rep till försäljning. De är tillverkade av polypropen och blev populära under en tid då de flyter, vilket uppskattades av de som utövar canyoning. Snart upptäckte man att det fanns problem med repen: vid firning i torr miljö där de utsattes för friktion mot klippan blev de mycket varma och kunde gå av. En annan nackdel är att trots att det kan vara bra att repet flyter vid stilla vatten så kan det vid forsande vatten snarare uppstå problem som i sin tur kan leda till olyckor.
  • Typ L:
   Dessa är inte heller godkända som rep. De är mycket lätta och används av experter vid mycket specifika tillfällen av speleologi, om man inte vet hur dessa rep fungerar så ska man absolut inte använda dem. Här hittar du hela vårt utbud av semistatiska rep.

  STATISKA REP
  Används för att lyfta tunga vikter och får aldrig användas för varken klättring eller säkring. De har certifieringen EN 1891.

  Se upp! Trots att beteckningen statiska rep är allmänt använt för att definiera rep för bergsvandringar, höghöjdsarbete, canyoning, speleologi, etc, så används denna typ av rep mycket sällan vid friluftsaktiviteter eller höghöjdsarbete. I de flesta fall när man pratar om statiska rep menar man egentligen semistatiska rep.

  Ett statiskt rep kan inte, enligt europeiska säkerhetsföreskrifter, ha en töjbarhet på mer en 3%. Detta är mycket lite och då de har en begränsad hållbarhet används de sällan vid friluftsaktiviteter. Dess användning brukar begränsas till aktiviteter i äventyrsparker eller liknande.

  BILAGA

  KORT INFORMATION OM SÄKERHETSNORMERNA SOM KAN VARA TILL STOR NYTTA

  Som vi redan har sett bestäms de olika benämningarna enkel-, halv- och tvillingrep på faktorer som repet måste uppfylla, så som hållfasthet, töjbarhet, etc. Dessa faktorer är extremt viktiga och vi vill därför förklara vad de olika begreppen innebär då de även fungerar som säkerhetsfaktorer. Tack vare dem så förstår vi bättre hur vi i praktiken kan använda repen och därmed undvika onödiga risker.

  • Fallfaktor:
   Relationen mellan fall och replängd som fås fram när man delar fallets längd med längden på repet mellan säkringspersonen och klättraren. Den högsta fallfaktorn vid klättring är 2 och uppstår då man faller förbi standplatsen utan att ha haft möjlighet att kopplat in repet i den första mellansäkring efter standplatsen. Om vi har 2 meter mellan säkringsperson och klättrare så blir vårt fall 4 meter vilket resulterar i ett faktor 2 fall. Den värsta typen av fall som en klättrare kan utsättas för.

   Därför det mycket viktigt att koppla in repet i första säkringen efter standplatsen. Från och med att vi gjort detta är fallfaktorn alltid mindre än 2. Ju mer rep vi har och desto längre vi kommit på leden, och därmed använt fler mellansäkringar, desto lägre blir fallfaktorn. Ett exempel: om vi har klättrat 20 meter och den senaste säkringspunkten är tre meter nedanför oss, så blir fallfaktorn 6/20.

   Man måste vara medveten om att, förutom faktor 2, så överensstämmer kanske inte den verkliga fallfaktorn med den teoretiska. Om t.ex. vi klättrar i sicksack är det möjligt att repet blockeras vid en säkringspunkt; den verkliga fallfaktorn i detta fall måste räknas utifrån längden rep mellan säkringspunkten och klättraren. Därför, och inte enbart för att undvika repdrag, är det viktigt att försöka undvika att placera säkringarna i sicksack: det minskar vår säkerhet och ökar fallfaktorn.

   Om vi bortser från klättring så finns det tillfällen där fallfaktorn kan vara högre än 2, t.ex. vid Via Ferrata. Om vi tänker oss att någon på en Via Ferrata klättrar uppför en stege och säkrar sig på en vajer vars förtöjning befinner sig 5 meter nedanför. Fallet blir 5 meter med knappt en meters infästningsslinga vilket resulterar i en oerhört hög fallfaktor. Detta är mycket farligt och kan leda till allvarliga skador. Därför är det obligatoriskt att vid klättring på Via Ferrata alltid använda dynamiska infästningar.
  • Fångryck:
   Den belastning klättraren utsätts för vid ett fall. Ju högre fallfaktor, desto större fångryck. Många andra parametrar måste läggas till eftersom energin överförs genom hela säkringskedjan: rep, säkringar, säkringspersonens dynamik, säkringspersonens och klättrares kroppsvikt, etc.

   Energin för att bromsa ett fall tas emot av repets töjbarhet, säkringspersonens förflyttning, klättrarens kropp med mera. Energin överförs i form av kraft genom säkringskedjan och det är det som kallas för fångryck. För klättraren är det den belastning som hen utsätts för i uppfångningsögonblicket.

   Fångrycket uppmäts i speciella tester med hjälp av tyngder.
  • Antal fall:
   Antal fall innebär inte att repet går av efter antalet har uppnåtts, utan det indikerar resultatet av ett test som utförts vid godkännande av repen. Repet måste klara av minst 3 fall med ett visst fångryck, under ett intervall av tre minuter, för att bli godkänt.

Latest articles

Gift Card
With the Barrabes Gift Card you'll always get it right!
Subscribe to our Email List
Would you like us to inform you about our special offers and latest products?
Don't hesitate to contact us.
contact us
or call to
44 (161) 3940679
(Monday to Thursday: 8AM - 5PM UTC.
Friday: 8AM - 2PM UTC.)


International  |  España  |  France  |  Deutschland  |  United Kingdom